Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Tuleohutusaudit

Ehitamist tõendavate dokumentide puudumisel, ehitise seadustamiseks ning kasutusluba taotledes tuleb hoonele teostada tuleohutusaudit, mille käigus hinnatakse vajadusel ka küttekoldeid. Samuti on tuleohutusaudit vajalik tuleohutusalase teostusdokumentatsiooni asendamisel, kui hoone tegelik tuleohutuslik seisund erineb ehitusprojektist. Eelkõige on aga tuleohutusauditit vaja hoone omanikele, et tagada turvaline ja ohutu elamispind. Tuleohutusauditit võib läbi viia vaid tase 6 tuleohutusekspert. 

Vastavalt ehitusseadustikule, vastutab hoone ohutuse eest omanik. Samuti on omaniku vastutus ehituse dokumenteerimine ning ehitusdokumentide säilitamine. Tuleohutuse nõuded peavad ehitusloa saanud hoone puhul vastama päästeameti kooskõlastatud ehitusprojekti tuleohutus osale. Kui omanikul antud ehitusdokumendid puuduvad või on puudulikud, saab neid asendada tuleohutusauditi läbiviimisega. 

Ebaseadusliku ehitise seadustamisel tuleb tõendada omavoliliselt püstitatud, laiendatud või ümberehitatud hoone tuleohutusliku olukorra vastavust nõuetele. Nõuded on kehtestatud määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. 

Tuleohutusauditi käigus:

  • vaadatakse üle dokumentatsioon;
  • toimub objekti ülevaatus ning fikseeritakse olukord objektil.

Kui objekt vastab tuleohutusnõuetele väljastatakse tuleohutus audit. Kui objektil esineb puudusi, antakse ülevaade puudustest. Kui puudused on likvideeritud, väljastatakse tuleohutus audit.