Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Gaasipaigaldise audit

Gaasipaigaldise auditi käigus hinnatakse ning tõendatakse gaasipaigaldise ja/või sellega ühendatud gaasiseadme vastavust ohutuse seadusele ning sellel põhinevatele õigusakti nõuetele. Gaasipaigaldise auditid jagunevad kolmeks:

Kasutusele eelnev audit tuleb teha enne gaasipaigaldise esmakordset kasutuselevõttu. Selle käigus:

 • Tehakse kindlaks, kas seade, selle abiseadmed, juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadmed on tehniliselt korras ja toimivad ning seadme edasine kasutamine on ohutu. 
 • Hinnatakse, kas torustikud on tehniliselt korras ja seadet võib nendega ühendada. Kontrollitakse, kas seadme kasutamiseks on olemas vajalikud vahendid, joonised, skeemid ja muu asjakohane dokumentatsioon ning kas seade vastab dokumentatsioonile. 
 • Hinnatakse, kas seade on paigaldatud kasutuskohale projekti või tootja paigaldusjuhiste kohaselt

Korraline audit tuleb teostada kindla sagedusega vastavalt gaasiseadme liigile:

 1. Üle 15. aasta vana ühiskondlikult kasutatavas hoones asuv A kategooria gaasipaigaldis - kord nelja aasta järel. 
 2. A-kategooria gaasipaigaldisele, millega ühendatud tarviti võimsus on üle 120 kW ja tarvitite koguvõimsus on üle 300 kW - kord nelja aasta järel. 
 3. B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldis - kord kahe aasta järel. 
 4. Maagaasiseaduse kohaselt gaasi jaotamise tegevusluba omava võrguettevõtja hallatavale gaasi ülekandeks ja jaotamiseks kasutatavale gaasipaigaldisele tehakse korraline audit järgmise perioodilisusega:
 1. A- ja B-kategooria gaasipaigaldisele - kord kaheksa aasta järel
 2. C- ja D-kategooria gaasipaigaldisele - kord kaheteistkümne aasta järel

Gaasipaigaldiste kategooriad vastavalt töörõhule: 

 • A-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga kuni 0,1 baari (kaasa arvatud);

Gaasipaigaldis, mis on ühendatud vedelgaasiballooniga ja mille redutseeritud töörõhk on kuni 0,1 baari (kaasa arvatud), on A-kategooria gaasipaigaldis, kui:

 1. Vedelgaasiballoon ühendatakse vahetult rõhuregulaatoriga või
 2. Kuni kahe ballooni (kokku kuni 100 kg vedelgaasi) ühendamiseks kasutatakse ümberlülitusseadet koos rõhuregulaatoriga.
 • B-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 0,1 baari kuni 5 baari (kaasa arvatud);
 • C-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 5 baari kuni 16 baari (kaasa arvatud);
 • D-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 16 baari.

Erakorraline audit: 

Gaaspiaigaldise erakorraline audit on vajalik:

 • enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist, kui seda ei ole kasutatud eelnenud aasta jooksul;
 • pärast rekonstrueerimist;
 • kui puuduvad andmed eelmise auditi kohta.

Erakorralise auditi kontrolli toimingud ja maht valitakse asjaoludele vastavalt. Rekonstrueerimisele järgneva auditi puhul võetakse arvesse rekonstrueerimise mahtu. Kui seadet ei ole eelneva aasta jooksul kasutatud või puuduvad andmed eelneva auditi kohta, arvestatakse seadme seisundit.