Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Ehitise audit

Ehitise auditi eesmärk on tõendada ehitise nõuetele vastavust ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutust või anda ehitise kohta muu hinnang. Eristatakse kasutuseelset, korralist ja erakorralist ehitise auditit.

Ehitise auditi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga vastavalt ehitise auditi lähteülesandele.

Kasutuseelne audit tuleb teha Ehitusseadustikus sätestatud juhul enne ehitise kasutusele võtmist ja korraline või erakorraline audit ettenähtud juhul ehitise kasutamisel.

EHITISE KASUTUSEELNE AUDIT

Kõikide väljastatud ehituslubade alusel valminud ehitused, peaksid saama kasutusloa. Kasutusluba on seaduspärane kinnitus, millega on tõendatud rajatud-, laiendatud- või ümberehitatud ehitise sihipärase kasutamise ohutus.

Ehitise kasutuseelse auditi juhud:

  • kasutuseelne audit ehitise ja/või selle osa seadustamisel
  • kasutuseelne audit hoone kasutusotstarbe muutmisel
  • ehitise seisundi hindamine lammutusloa saamiseks

EHITISE KORRALINE AUDIT

Ehitise korraline audit on ehitise jätkuva ohutuse kontroll. Ehitis peab kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu.

Korralise auditiga tehakse kindlaks, kas ehitis, selle osad, paigaldatud seadmed ja muud olulised sõlmed on jätkuvalt ohutusnõuetele vastavad või vajaksid rekonstrueerimist või hoopiski välja vahetamist.

Ehitisele esitatavad põhinõuded:

  • mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus
  • tuleohutus
  • hügieen, tervis ja keskkond
  • kasutamise ohutus ja juurdepääs

EHITISE ERAKORRALINE AUDIT

Ehitise erakorraline audit tuleb teha viivitamata, kui ehitise omanik on teada saanud asjaolust, mille tõttu on võimalik, et ehitis ei vasta nõuetele ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohtlik.

EHITISE MÜÜGIEELNE AUDIT

Müügitehingu kvaliteeti piirava kokkuleppe usaldusväärseks aluseks saab olla müügieelne audit. Pretsedendiõiguse alusel peab müüja ise teadma, millised puudused ehitisel on ja enda müügitehingust tekkida võivate nõuete ärahoidmiseks on müüja jaoks vajalik müügieelse ehitise auditi teostamine. Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem.

POOLELIOLEVA EHITISE AUDIT

Poolelioleva ehitise auditi käigus hinnatakse kas pooleliolev ehitis vastab lepingule ja nõuetele ning milline on ehitise põhiline valmidus (ehituslikult, ehituse maksumuse kohaselt). Ühtlasi hinnatakse auditiga, kas ehitaja poolt on ehitise rajamisel kasutatud tehniliste lahendustega lepingulise kvaliteedi tagamine üleüldse saavutatav.

EHITUSTEHNILINE HINNANG

Ehitise seisukorra hindamise alusel on võimalik ehitusinseneri abiga teha optimaalsed otsused ehitise remondi- või ümberehitamise kavandamisel, konstruktiivse lahenduse väljatöötamisel, projekteerimise lähteülesande koostamisel, pangalaenu taotlemisel vms tõendatud pädevusega ehitusinseneri lahendust vajava olukorra lahendamisel. Samuti aitab ehitustehniline hinnang võimalikes väljakutsetes mõista alternatiivide ehituslikku tähendust ning hinnata ehitusmaksumust.