Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Ehitise seadustamine

Ilma ehitusloata või -teatiseta laiendatud, ümberehitatud, muudetud või rajatud ehitised on Eesti seadusandluse mõistes omavoliliselt püstitatud ning vajavad seadustamist.

Ehitise seadustamiseks on omanikul vaja hankida:

  • ehitise audit;
  • mõõdistusprojekt/ehitusprojekt;
  • tuleohutusaudit;
  • elektripaigaldise audit;
  • ehitusjärgne kontrollmõõdistus;
  • küttekolde olemasolul ka küttekolde ekspertiis.

Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitusmenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tulemusel peab olema võimalik kanda ehitise olulisemad tehnilised andmed ehitisregistrisse. Ehitise seadustamisel lähtutakse määrusest Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus.