Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Garantiiperioodi lõpueelne ehitise ülevaatus

Garantiiperioodi lõpu eelne ülevaatus aitab omanikul enne ehitusgarantii lõppemist kindlaks teha, kas esineb puuduseid, mis käsitletavad garantiitöö kohustusena.

Garantiiperioodi lõpueelsel ülevaatusel teostatakse objekti paikvatlused ning kirjeldatakse puudused. Aruanne selgitab avastatud ehituslike puuduste paiknemist ja kirjeldusi sh. visuaalmaterjali, koos lahendusettepanekutega ehitise osade lõikes ning on kasutatav tellija poolt tegevuskavana puuduste kõrvaldamiseks/garantiitööde teostamiseks.

Garantiiperioodi lõpueelne ülevaatus annab hinnangu üldisele ehituskvaliteedile ning tehnoseadmete seisukorrale. Lisaks viiakse läbi dokumentatsiooni kontroll ning edastatakse arendajale/ehitajale nimekiri puuduste likvideerimiseks.

Garantii lõpu ülevaatustel korteriühistutes tehakse kindlaks maja üldkasutatavate alade, tarindite ning tehnosüsteemide seisukord ja remondivajadus.