Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Energimärgiste väljastamine

Vastavalt Ehitusseadustikule tuleb projekteeritud hoonetele väljastada energiamärgis, mis kinnitab hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgis annab infot projekteeritava või olemasoleva hoone projekteeritud energiavajaduse ja ka tegeliku energiatarbimise kohta. Projekteeritud energiavajaduse kohta  kehtib antud energiamärgis kaks aastat hoone valmimisest alates. Tegeliku energiatarbimise kohta kehtib energiamärgis seadusest tulenevalt kümme aastat.

Hoone energiavajaduse ja tarbimise hindamisel võetakse arvesse projekteeritud tehnosüsteemid ja soojuskaod ning kantakse need skaalale, mis võimaldab võrrelda hoonet sarnaste seas. Energiamärgise arvutamisel lähtutakse määrusest Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele. Energiatõhususe miinimumnõuded on välja toodud Vabariigi Valitsuse määruses Energiatõhususe miinimumnõuded.