Ehitusjärelevalve
Vali leht
Projekt
Vali leht
Labor
Vali leht
Omanikujärelevalve ja ehitusalane konsultatsioon

Põhieesmärgiks on Tellija professionaalne abistamine ehitusprotsessis, et tagada ehitustööde vastavus projektile, seadusandlusele ja normdokumentidele ning sellega ka kvaliteetne ja kestev lõpptulemus. Mõistlik on kaasata omanikujärelevalve/ konsultant juba projekteerimise faasis, et saavutada maksimaalset kvaliteeti ja vältida ootamatusi järgnevates etappides. Mida varem avastatakse viga või puudus, seda lihtsam ja odavam on seda ka kõrvaldada.

Meie meeskond koosneb pikaajalise kogemusega erinevate erialade inseneridest, kes kõik on oma ala spetsialistid. Ühtse tiimina tegutsedes tagame kliendile tema visioonist lähtuva ning ekspertide poolt läbimõeldud ja hoolikalt planeeritud lõpptulemuse.

EHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE

Pakume terviklikku omanikujärelevalve teenust järgmistes valdkondades:

 • Üldehitustööde omanikujärelevalve
 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitustööde omanikujärelevalve
 • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ehitustööde omanikujärelevalve
 • Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolutööde omanikujärelevalve
 • Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamise omanikujärelevalve
 • Sadamaehituse omanikujärelevalve
 • Raudteerajatiste ehitamise omanikujärelevalve

TEEHOIUTÖÖDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Pakume terviklikku teehoiutööde järelevalve teenust järgmistes valdkondades:

 • Teede ja tänavate remont- ning ehitustööde omanikujärelevalve
 • Sildade, viaduktide ja tunnelite remont- ning ehitustööde omanikujärelevalve
 • Jalg- ja jalgrattateede remont- ning ehitustööde omanikujärelevalve
 • Parklate ja platside remont- ning ehitustööde omanikujärelevalve
 • Parkide ja muude avalike alade rekonstrueerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve

FIDIC INSENERI TEENUS

Insenerkonsultandi ja omanikujärelevalve teenuse osutamisel lähtutakse insenerkonsultantide assotsiatsioonide rahvusvahelise föderatsiooni (FIDIC) poolt kokkulepitud ühtsetest ehituslepingutest.

 • Punane FIDIC, kui teostatakse ehitus- ja inseneritöid tellija antud projektlahendi alusel
 • Kollane FIDIC, kui teostatakse ehitus- ja inseneritöid töövõtja poolt koostatava projektlahendi alusel

MUINSUSKAITSELINE JÄRELEVALVE

Omame Muinsuskaitseameti tegevusluba järgmistes tegevusvaldkondades:

 • Ajaloomälestised (hooned)
 • Ehitismälestised
 • Tööstusmälestised
 • UNESCO maailmapärandi nimekirja objektid

EHITUSALANE KONSULTATSIOON

Pakume abi kõigis ehitusvaldkonda puudutavates küsimustes, s.h. tehnilise konsultandi teenus (Kredex).

Saame abiks olla erinevates valdkondades nii lepingulistes küsimustes kui ka tehnilistes küsimustes üldehituslikul, s.h. ka hoone eriosade (küte, ventilatsioon, vesi, kanalisatsioon, elektripaigaldis jne), ning infraehituslikul alal.

Vajadusel oleme valmis seisma Tellija kõrval hoone või rajatise elukaare algusest kuni elukaare lõpuni – lammutamiseni.