P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

KREDEX tehniline konsultant

Tegutseme üle Eesti ning oleme olnud alates 2011 aastast Kredexi lepingu partner ehituskonsultatsiooni alal (hanked, järelevalve, konsultatsioon jms), mille raames on rekonstrueeritud kümneid maju üle eesti.

Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti (eel-, põhi- ja tööprojekti) projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine ja/või rekonstrueerimistööde koordineerimine, sealhulgas suhtlemine korteriühistu või kohaliku omavalitsusega ning projekteerijate ja töövõtjatega. Tehniline konsultant võib teostada ka omanikujärelevalvet ning viimane on ka soovitatav.

MEIEPOOLSED TEHNILISED KONSULTANDID ON:

1.       Ainar Viires

2.       Mati Kelindeman

3.       Erko Teepere

4.       Helmut Reiss

5.       Heikki Lättemaa

6.       Aaro Solodov

7.       Roland Sonne

Etapi teenuse mahtu oleme arvestanud korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimuse määruse § 10 Tehniline konsultant:
Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotlejaga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti (eel-, põhi- ja tööprojekti) projekteerimistööde ja ehitushangete korraldamine ja/või rekonstrueerimistööde koordineerimine vastavalt käesolevas määruses toodud tingimustele, sealhulgas suhtlemine korteriühistu või kohaliku omavalitsusega ning projekteerijate ja töövõtjatega. Tehniline konsultant võib teostada ka omanikujärelevalvet, kui ta on käesoleva määruse § 9 lõikes 4 sätestatud pädev isik ja vastab nimetatud lõikes sätestatule.

1. Ettevalmistav periood projekteerimiseks (selgitatakse välja tööd ning eelarved)

 • projekteerimistööde ja ehitustööde eelarvete koostamisel Toetuse saaja nõustamine;

2. Projekteerimishanke läbiviimine (põhiprojekti) projekteerija leidmiseks

 • koostöös Toetuse saajaga Määrusele vastava ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis) projekteerimistööde tellimise ettevalmistus ja projekteerimiseks hangete läbiviimine ning seonduv Toetuse saaja nõustamine. Sealhulgas sisaldab eelmises lauses nimetatud ettevalmistav töö järgnevat: ettevalmistus projekteerijatelt pakkumuste küsimiseks, hindamaks, millist täpset tööd on vaja projekteerijalt tellida, vajalike dokumentide hankimine ning koostamine, hinnakalkulatsioonid, eelarve koostamine, pakkumuste küsimine, saadud pakkumiste täpsustamine, võrdlemine ning analüüs, Toetuse saajale otsuste tegemiseks hinnangute ja arvamuse esitamine ja seonduv Toetuse saaja konsulteerimine;
 • Toetuse saaja nõustamine ehitusprojekti koostajatega lepingu sõlmimisel ja Toetuse saaja soovil läbirääkimistel osalemine, samuti Toetuse saaja nõustamine selleks et, fikseerida sõlmitavas lepingus Toetuse saaja jaoks olulisi ehitustehnilisi tingimusi (nagu näiteks projekti staadiumi ja projekti osade jaoks vajalikud tingimused, samuti muud tehnilised tingimused selleks, et koostatav ehitusprojekt vastaks kehtestatud nõuetele ja võimaldaks Toetuse saajal oma eesmärki saavutada).

3. Projekteerimise aegne nõustamine (teenus ei tulene Kredexi poolt ettekirjutatud Tehnilise konsultandi ülesannetest)

 • Osalemine projekteerimisega seotud koosolekutel (1 kord nädalas);
 • Projekteerimisaegne Tellija nõustamine ning suhtlemine projekteerimisprotsessis osalevate ametkondadega;

4. Ehitushanke korraldamine Töövõtja leidmiseks

 • koostöös Toetuse saajaga Määrusele vastavate ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning seonduv Toetuse saaja nõustamine. Sealhulgas sisaldab eelmises lauses nimetatud ettevalmistav töö järgnevat: ettevalmistus ehitusettevõtjatelt pakkumuste küsimiseks, hindamaks, milliseid töid on täpsemalt vajalik ehitustöödeks tellida ja vajalike dokumentide hankimine ning koostamine, hinnakalkulatsioonid, ehituseelarve koostamine, pakkumuste küsimine, saadud pakkumiste täpsustamine, võrdlemine ning analüüs, Toetuse saajale otsuste tegemiseks hinnangute ja arvamuse esitamine ja seonduv Toetuse saaja konsulteerimine;
 • Toetuse saaja nõustamine ehitustööde töövõtjaga lepingu sõlmimisel ja Toetuse saaja soovil läbirääkimistel osalemine ning Toetuse saaja nõustamine selleks, et fikseerida sõlmitavas lepingus Toetuse saaja jaoks olulisi ehitustehnilisi tingimusi selleks, et teostatavad tööd ja nende ulatus vastaks kehtestatud nõuetele ning võimaldaks Toetuse saajal oma eesmärki saavutada;
 • Toetuse saaja nõustamine Rekonstrueerimistööde ajagraafikute määramisel;

5. Toetuse dokumentatsiooni ettevalmistamine ja komplekteerimine

 • Määruse nõuetele vastava toetuse dokumentatsiooni ettevalmistamise ja komplekteerimise nõustamine ning ettevalmistus. Toetuse saaja vastaval soovil taotluse esitamine vastavalt Määruse nõuetele.

6. Ehitusperiood

1) Rekonstrueerimistööde koordineerimine sh Toetuse saaja esindamine ja konsulteerimine Rekonstrueerimistööde läbiviimisel suhtlemisel kohaliku omavalitsusega, projekteerijate ja töövõtjatega, kõigis Rekonstrueerimistöödega seotud toimingutes osalemine ja Toetuse saaja huvide kaitsmine Rekonstrueerimistööde läbiviimisel;

2) Toetuse saaja esindajana osalemine töökoosolekutel, nõupidamiste korraldamine ja protokollimine, projekteerija(te)ga ja ehitusettevõtja(te)ga sõlmitud lepingute töövõtja ja Toetuse saaja poolt täitmise kontrollimine;

 • ehitusaegsete projekteerimistööde vajalikkuse hindamine ja vastavate projekteerimistööde pakkumiste küsimise ettevalmistus, küsimine, saadud pakkumiste täpsustamine ja võrdlemine ning analüüs, Toetuse saajale otsuste tegemiseks hinnangute ja arvamuse esitamine, Toetuse saaja seonduv konsulteerimine;
 • ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus: projektdokumentatsiooni analüüs, vigade leidmine projektdokumentatsioonis ning Toetuse saajale ettepanekute tegemine projektdokumentatsioonis vigade parandamiseks;
 • ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus, milleks on: projektilahendustes kirjeldatud ja viidatud materjalide, sisseseadete ja muude oluliste toodete vastavuse kontroll ehituslepingus sätestatud nõuetele ja kriteeriumidele;
 • ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus, milleks on: teostusdokumentide ja kasutus- ning hooldusjuhendite nõuetekohasuse kontroll;

3) Toetuse saajale aruannete tegemine Rekonstrueerimistööde teostamise käigust, sh etappide täitmise, teostuse nõuetekohasuse ja muu olulise info kohta;

4) Rekonstrueerimistööde ajagraafiku, eelarve ja muude oluliste tingimuste täitmise jälgimine. Võimalike mahajäämuste ning eelarve ületamise ohu likvideerimiseks Toetuse saajale ettepanekute tegemine,

5) Rekonstrueerimistööde teostajate poolt lepingute rikkumiste avastamisel Toetuse saaja nõustamine ja ettepanekute tegemine olukorra lahendamiseks;

6) Toetuse saaja viivitamatu teavitamine Rekonstrueerimistööde käigus esinenud takistustest ning Toetuse saajale ettepanekute tegemine olukorra lahendamiseks;

7) Toetuse saaja viivitamatu informeerimine, kui esineb oht, et Toetuse saaja võib rikkuda Rekonstrueerimistöödeks sõlmitud lepinguid. Sellega seoses Toetuse saaja nõustamine ning rikkumise ärahoidmiseks ettepanekute tegemine;

8) eelarve kulujälgimise teostamine ja kulujälgimise aruannete esitamine Toetuse saajale;

9) Toetuse saaja huvide esindamine ja Toetuse saaja konsulteerimine ehitustehnilistes küsimustes osas, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus;

10) kui rekonstrueerimistöödeks sõlmitavates lepingutes on mõnede lubade ja kooskõlastuste hankimine Toetuse saaja kohustus, siis vastavate kooskõlastuste, lubade ja muude vajalike dokumentide taotlemine ametkondadelt ning muudelt isikutelt (sh naaberkinnistu omanikelt), milline on vajalik rekonstrueerimistööde nõuetekohaseks ettevalmistamiseks ja teostamiseks;

11) kui rekonstrueerimistöödeks sõlmitavates lepingutes ei pea vastavaid kohustusi täitma muu isik, siis teostab tehniline konsultant analüüsi ja hindamist selgitamaks välja rekonstrueerimistöödeks vajalike uuringute (sh ehituslikud, keskkonnaalased jms) ja mõõdistustööde tegemise vajadust. Kui vastavaid uuringuid ja mõõdistustöid on vaja teha ja Toetuse saaja on otsustanud vastavaid töid tellida, siis valmistab tehniline konsultant ette ka vastavate tööde pakkumiste küsimist, esitab pakkumiste esitamiseks päringud, täpsustab saadud pakkumisi, võrdleb ja analüüsib pakkumisi ning esitab arvamuse Toetuse saajale otsuse tegemiseks. Juhul, kui rekonstrueerimistöödeks sõlmitavates lepingutes peab vastavaid kohustusi täitma muu isik, siis kontrollib Konsultant vastavate kohustuste täitmist;

12) kontrolli teostamine rekonstrueerimistööde läbiviijatel vajalike kindlustuste ja garantiide olemasolu osas ja Toetuse saaja vastav teavitamine;

13) ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus, siis on Konsultandi ülesanne ka ekonstrueerimistööde vastuvõtu- ja järelülevaatuste organiseerimine, mõõtmiste juures osalemine, kontroll, protokollimine;

14) ulatuses, milles see ei ole omanikujärelevalve kohustus: rekonstrueerimistööde vastuvõtmise ettevalmistus, Toetuse saajale töövõtjate poolt esitatavate protsenteerimisaktide ja lõppaktide eelne tööde ülevaatus Toetuse saaja esindajana, konsultatsioon, puuduste fikseerimine, puuduste menetlemine, aktide ettevalmistus Toetuse saaja poolt allkirjastamiseks, töövõtu majanduslike lõppselgituste läbiviimine ja nende kohta protokollide koostamine, töövõtja poolt esitatava üleandmisdokumentatsiooni kontrollimine;

15) Rekonstrueerimistööde teostajate poolt esitatavate arvete vastavuse kontroll sõlmitud lepingutele, tööde teostusele ja mahtudele. Vajadusel vastuväidete ja põhjenduste ettevalmistus ja koostamine vastavale töövõtjale esitamiseks;

16) kui rekonstrueerimistöödeks sõlmitavates lepingutes ei pea vastavaid kohustusi täitma muu isik, siis rekonstrueerimistöödele kasutusloa taotlemine koos kõigu vajalike tegevuste ja toimingutega, sh taotluse ettevalmistus, lisadokumentide komplekteerimine (riigilõivu tasumine ei kuulu osutatava teenuse hulka), taotluse koos lisadega pädevale organile esitamine, menetluse jälgimine, vajalike muudatuste tegemine kuni rekonstrueerimistöödele kõigi vajalike, kehtivate ja tingimusteta kasutuslubade väljastamiseni;

OMANIKUJÄRELEVALVE (EHITUSTEHNILINE JÄRELEVALVE)

Etapi teenuse mahtu oleme arvestanud ehituse omanikujärelevalve teostamine vastavalt Ehitusseaduse § 30 lõike 8 alusel 7 ning Muinsuskaitselise järelevalve kord ning ehitus- ja muu töö dokumenteerimise kord. Lisaks oleme valmis abistama/täitma konsultatsiooni korras neid teenuseid, mis on tulenevalt Ehitusseadustiku §19  pandud ehitise omanikule ja neid teenuseid, mida Tellija eeldab, kuid ei kuulu ehituse omanikujärelevalve kohustuste hulka:

OMANIKUJÄRELEVALVE

1. Eesmärk on tagada

 • ehitusprojektikohane ehitamine;
 • ehitamise tehniliste dokumentide koostamine;
 • ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

2. Omanikujärelevalve tegija ülesanded

 • Tööde käigus ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontroll. Tööde teostamise jooksul tehakse kindlaks ehitusprojekti terviklikkus;
 • hoone mahamärkimisega seotud geodeetiliste tööde hindamine;
 • ehitatava ehitise ja selle osade ehitusprojektile ning ehitusettevõtja ja ehitise omaniku vahel kokkulepitud tingimustele ja kvaliteedile vastavuse kontroll;
 • ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitustoodete, sealhulgas püsivalt paigaldatavate seadmete, ehitusprojektile vastavuse kontroll esitatud dokumentide alusel;
 • kasutatavaid ehitustooteid ja püsivalt paigaldatavate seadmete iseloomustava dokumentatsiooni olemasolu kontroll;
 • ehitustööde kvaliteedi hinnangute, mõõtmiste, katsetuste ja ekspertiiside teostamiseks ettepanekute tegemine ning nende järelevalve;
 • ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohase ja õigeaegse täitmise kontroll ja vajadusel nende esitamise, täiendamise või parandamise nõudmine;
 • esitatud teostusjooniste tegelikkusele vastavuse hindamine;
 • ehitatava ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoiu kontroll;
 • ehitatava ehitise ja selle asukoha maaüksuse ümbruskonna ohutuse, sealhulgas kolmandatele isikutele, kontroll;
 • keskkonnaohutuse kontroll;
 • osalemine ehitustööde või selle osade üleandmisel-vastuvõtmisel ning selle põhjal hinnangu andmine ehitise valmidusastmest;
 • kaetavate tööde ja ehitise osade ülevaatus, ehitusprojektile vastavuse kontroll ning dokumentatsiooni kontroll;
 • tööohutuse nõuete rikkumise tuvastamisel või kahtluse korral märkuste tegemine;
 • esimesel võimalusel Tehnilise Järelevalve Ameti teavitamine, kui seda ei ole teinud ehitusettevõtja või ehitise omanik, ehitise ehitamisel toimunud avariist või õnnetusjuhtumist, mis tulenes ehitise või ehitamise nõuetele mittevastavusest ning kui see on põhjustanud inimvigastusi või materiaalset kahju või võib neid põhjustada;
 • tehtud ettekirjutuste täitmise kontroll.
 • Omanikujärelevalve tegija ülesandeks ei ole ehitusprojektis esitatud arhitektuuriliste või tehnilise lahenduse sobilikkuse hindamine, kuid omanikujärelevalve tegijal on õigus teha ettepanekuid ehitusprojektis esitatud lahenduste suhtes, tehes koostööd ehitusprojekti koostajaga.

3. Teavitamiskohustus (omanikku ja ehitusettevõtjat):

 • ehitamisel ilmnenud mittevastavus ehitusprojektile;
 • ehitamisel kasutatavate ehitustoodete ja ehitisse püsivalt paigaldavate seadmete mittevastavus nõuetele või ehitusprojektile;
 • teostatavate ehitustööde ohtlikkus;
 • ehitatava ehitise ja ehitusplatsi ohtlikkus;
 • ehitamisest tingitud keskkonna saastatus ehitusplatsil;
 • ehitamisest tingitud keskkonna saastamine;
 • tõenäoliselt tekkida võiv ehitise nõuetele mittevastavus, mis võib tuleneda ehitustootest või ehitustehnoloogiast;
 • ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti mittevastavus ehitusloa aluseks olevale ehitusprojektile.
 • Muudest asjaoludest, mis ohustavad või rikuvad omanikujärelevalve tegijale teadaolevalt ehitise omaniku õigusi ehitatava ehitise või maaüksuse suhtes, või puudustest, mis ilmnevad käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud ülesannete täitmisel, on omanikujärelevalve tegija kohustatud omanikku kirjalikult teavitama kahe tööpäeva jooksul alates ajast, millal omanikujärelevalve tegija vastavatest asjaoludest teada sai.
 • Teavitamine peab toimuma operatiivselt ning omanikujärelevalve vastutav spetsialist teeb ehitustööde päevikusse sellekohase sissekande.

MUINSUSKAITSELINE JÄRELEVALVE

 • jälgima «Muinsuskaitseseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktide ning Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektdokumentatsiooni järgimist;
 • jälgima muinsuskaitse seisukohalt sobiva metoodika, töövõtete ja ehitusmaterjalide kasutamist;
 • jälgima kultuuriväärtusega tarindite ja detailide säilitamist ja kaitsmist
 • viivitamatult teatama Muinsuskaitseametile ehitustööde käigus avastatud kultuuriväärtusega leidudest, mälestise seisundi halvenemisest või muudest asjaoludest, mis ohustavad mälestise või selle osade säilimist või takistavad tööde projektikohast tegemist;
 • jälgima ehitustööde nõuetekohast dokumenteerimist;
 • kandma oma märkused ja ettepanekud ehitustööde kulgemise kohta ning ehitustööde tegemiseks antud juhised ehitustööde päevikusse ja teatama neist vajadusel Muinsuskaitseametile;

MUSTAMÄE TERVISEKESKUS AVAS UKSED

/ veebruar 20, 2018 /
17. jaanuaril toimus Mustamäe Tervisekeskuses Ehitajate teel pidulik ava- ja tänuüritus projekteerijatele, ehitajatele, kolleegidele ja ajakirjanikele. Ho ...

Muinsuskaitse auhindu jagus Pärnumaalegi

/ november 13, 2017 /
Hästi restaureeritud hoone eest said tunnustuse Pärnu Vanalinna põhikool, YIT Ehitus, AS Ösel Consulting OÜ ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Loe edasi ...

RAMM Ehitus ja Mitt & Perlebach panid Pääsküla gümnaasiumile nurgakivi

/ november 2, 2017 /
28. septembril pandi nurgakivi Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ja Nõmme Noortemaja ühisele majale. Loe edasi ...
Kõik uudised
Top